Content1 | col2

Viktig informasjon

Merverdiavgifts registrerte virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten.

Fra 2017 skal merverdiavgifts registrerte (mva-registrerte) virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften (mva) ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-mva egen fastsettes på samme måte som for innenlandsk mva. Dagens omsetningsoppgave for mva erstattes av skattemelding for merverdiavgift, eller mva-melding som den vil hete i kortform.

Tre ting skjer fra 1. januar 2017:

   * Innførselsmerverdiavgift skal beregnes og fastsettes i det innenlandske systemet for registrerte

      avgiftspliktige.

   * Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift overføres til Skatteetaten.
   * Forvaltningsansvaret for innførselssæravgifter overføres til Skatteetaten.

 

Varer skal fortsatt deklareres

 

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres (fortolles) til tollmyndighetene som i dag.

 

Innførselsmerverdiavgift fjernes fra tolldeklarasjonen

 

Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgifts registrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.

 

Egenfastsetting

 

Innførselsmerverdiavgift blir underlagt prinsippet om egenfastsetting som er sentralt i skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017. Dette betyr at den næringsdrivende som er registrert merverdiavgiftspliktig selv er ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og utregne innførselsmerverdiavgiften.

Innførselsmerverdiavgiften skal også rapporteres i Altinn sammen med innberetning av ordinær merverdiavgift. Begrepet merverdiavgiftinnberetning endrer navn til Skattemelding, og behovet for tollkreditt opphører for importører som kun betaler merverdiavgift. Importerer Dere varer med toll- og sær-avgifter (f.eks. næringsmidler og tekstiler), vil det fortsatt være gunstig med tollkreditt, da disse avgiftene kreves opp av tollvesenet.

Tolletaten har utarbeidet en løsning som innebærer at alle virksomheter fra og med 2017 vil kunne hente en oversikt over tolldeklarasjonene sine i Altinn. Oversikten henter data fra TVINN. Opplysningene du kan finne er for eksempel statistisk verdi, toll og særavgifter.

 

Små endringer for uregistrerte og privatpersoner

 

Importører som ikke er registrert i merverdiavgifts registeret, skal som før oppgi og betale mva/toll/særavgifter til Tolletaten.

 

Linker:

 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/

http://www.toll.no/no/bedrift/mva-ved-innforsel-overtas-av-skatteetaten-fra-2017/

 

Kingsrød Transport vil kunne tilby

 

Vi kan tilby en løsning der vi i kombinasjon med å oversende en tolldeklarasjon, også kan gi kundene et tilleggs ark der merverdiavgiften for enkeltsendinger fremkommer. Merverdiavgiften vil bli spesifisert for høy og lav sats, da dette skal spesifiseres i den nye omsetningsoppgaven for mva som har flere poster. Vi vil belaste kr 95,00 for denne tilleggstjenesten.

Det vil også være mulig å bestille en månedsrapport som viser inneværende måneds fortollinger. Denne rapporten vil kunden selv kunne hente ut via en link og logge seg på med brukernavn og passord.

Vi vil gjerne sende Dere tolldeklarasjoner og fakturaer elektronisk på e-post i fremtiden og håper at Dere ønsker det samme.

Det er raskere og mere effektivt for begge partner. Det er best å benytte en e-post adresse som går til en felles mail boks i stedet for en personlig e-post adresse.

Vennligst send oss en mail med Deres firmanavn/org.nr hvis Dere ønsker noen av tilleggs tjenestene vi nå kan tilby:

E-mai: toll@kingsrod.no

Skriv gjerne i emne hva Dere ønsker. (Spesifisert mva, mnd rapport, elektronisk tilsendt deklarasjon/faktura)


Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner