Zmienne dodatki

SECA

„Sulphur Emmision Control Areas”

Obszary kontroli emisji dla transportu morskiego, w ramach tego obszaru geograficznego obowiązują szczególne ograniczenia, jeśli chodzi o emisję przez transport morski. W tych obszarach armatorzy mają obowiązek używać paliwa, które zapewnia mniejsze emisje siarki niż paliwo tradycyjne. Kosztami tego paliwa obciąża się nabywcę usługi transportowej w formie dodatku SECA na fakturze.

Opłaty drogowe

Kingsrød Transport dolicza 80 NOK za każdą przesyłkę na opłaty drogowe w Norwegii.

MAUT

Postanowiono o podniesieniu niemieckiego podatku drogowego (Maut) o ok. 40% od dnia 1.01.2019 r. Dopiero teraz wyjaśniło się, o ile wzrośnie niemiecki podatek. Teraz przewoźnicy będą musieli dodać tę podwyżkę do istniejących stawek. Niemiecki podatek drogowy opiera się na masie i liczbie przejechanych kilometrów w ramach poszczególnych grup pojazdów. Podwyżka wpłynie więc w nieco nierówny sposób na różne stawki/obszary.

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć zestawienie nowych opłat Maut dla poszczególnych obszarów Niemiec i sąsiednich krajów, z których transport odbywa się przez Niemcy.

Dodatek za cenę ropy

Dodatek do cen przewozów, zgodny ze wskaźnikiem cen ropy naftowej. Dodatek ten jest w firmie Kingsrød indeksowany pierwszego dnia każdego miesiąca. Dodatek za cenę ropy w marcu 2022 r. = 17,3%

Ogólne pojęcia

ADR

„The European Agreement concerning the International Carriage of Transport of Dangerous Goods by Road”

Międzynarodowa umowa dotycząca transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Wprowadzona do norweskiego prawa na mocy przepisów do ustawy o ruchu drogowym.

Towary luzem

Przykład towarów luzem to zboże, piasek, kukurydza i inne nieopakowane towary wysyłane luzem. Transport materiałów ciekłych to transport w cysternach, a towary suche luzem to materiały stałe.

CAD

„Cash Against Documents”
Warunek płatności oznaczający, że nabywca otrzyma dokumenty przewozowe od banku po uiszczeniu opłaty gotówką w tym samym banku.

Znak CE

„Communauté européenne”

Znak symbolizujący, że produkt został wytworzony zgodnie z europejskimi normami homologacji.

Pozwolenie CEMT

Pozwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu towarów między krajami będącymi członkami CEMT.

CIF

„Cost, Insurance and Freight”

Warunek płatności przy transporcie morskim, zgodnie z którym sprzedający odpowiada za transport i ubezpiecza towar na warunkach C.

CIM

„Convention International concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer”

Międzynarodowa konwencja dotycząca transportu towarów koleją.

COD

„Cash on Delivery”

Warunek płatności oznaczający, że nabywca zapłaci za towar gotówką w chwili dostawy.

Kontener

Nośnik dla ładunków. Kontenery mają mnóstwo nazw. Kontenery morskie są standaryzowane przez ISO, są wykonane ze stali i można je ustawiać na sobie. Typowy kontener w europejskim transporcie lądowym to tzw. eurokontener.

COP

„Conformity of Product”

Niektóre produkty muszą być zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla danej grupy produktów (np. EURO IV, EURO V lub EURO VI). Aby udokumentować taką zgodność, producent załącza dokument COP. Przy transporcie towarów niektóre kraje sprawdzają dokument COP pojazdu. Na podstawie tego właściciel samochodu uiszcza opłatę środowiskową zależną od wieku pojazdu.

CPT

„Carriage Paid To”

Warunek płatności oznaczający, że sprzedający odpowiada za główny transport, a nabywca musi ubezpieczyć towar na czas głównego transportu.

Crossdocking

Wspólny załadunek towarów pochodzących od wielu drobnych nadawców rozproszonych na dużym obszarze geograficznym, wykorzystujący centralny terminal do dalszego transportu do odbiorców w całych kontenerach.

Nadwyżka

Różnica między ceną, jaką pobieramy, a naszymi kosztami zmiennymi.

EDIFACT

„Elektronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport”

Normy ONZ dotyczące wymiany różnych danych handlowych w standaryzowanym formacie (np. faktura, list przewozowy, lista zawartości, deklaracja celna i in.).

Jednostka ładunkowa

Towary umieszczone w/na nośniku (palecie lub kontenerze) w taki sposób, że towar można traktować jako całość.

System ERP

„Efficient Resource Planning System”

Program komputerowy zawierający bazę dany i przynależne aplikacje. System zarządzania zasobami.

Paleta EUR

„Europaleta”

Wspólne określenie europalet, stosowane przez europejskie zarządy kolei. Standardowa europaleta ma wymiary 120 * 80 cm

Pozwolenie wspólnotowe

Wszystkie podmioty wykonujące przewozy zawodowe na obszarze UE/EOG muszą mieć w pojeździe pozwolenie wspólnotowe jako dokumentację tego, że zarówno licencja, jak i pozwolenie wspólnotowe są prawidłowe.

FIFO

„First in – first out”

Zasada kompletowania w handlu towarowym, stosowana do towarów nieoznaczonych datą. Starsze towary pobierane są zawsze pierwsze.

Integrator Procesów Logistycznych

Kiedy przedsiębiorstwo przekazuje pewną funkcję stronie trzeciej, musi odkupić usługi od tej strony trzeciej. Wiele podmiotów przekazuje liczne funkcje różnym stronom trzecim (bankowość, ubezpieczenia, księgowość itp.). Firmy oferujące usługi integracji procesów logistycznych zajmują się koordynacją dostaw logistycznych realizowanych przez strony trzecie, dzięki czemu system logistyczny funkcjonuje optymalnie dla wszystkich stron.

Zarządzanie flotą

System ogólnego zarządzania i kontrolowania pojazdów połączonych ze wspólną centralą komunikacyjną, która na bieżąco zbiera informacje o pozycji pojazdów wykorzystując odbiorniki GPS w pojazdach i sprzęt komunikujący się z centralą. Wykorzystuje się często w transporcie taksówkowym.

Łańcuch dostaw (Supply Chain)

Sieć przedsiębiorstw, które współpracują w celu dostarczania towarów i usług w ramach jednej lub wielu branż.

Przewoźnik

Odpowiedzialny przewoźnik przy zleceniu transportu drogowego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.

FTL

„Full Trailer Load”

Określenie całkowicie załadowanego nośnika transportowego.

Stopień wypełnienia

Procentowe wykorzystanie objętości kontenera.

Towar

Zawarte w ustawie o ruchu drogowym określenie transportowanych towarów.

Terminal towarowy

Miejsce przeładunku towarów.

GPS

„Global Positioning System”

Amerykański system nawigacji satelitarnej wykorzystywany do nawigacji i zarządzania flotą przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa.

Awaria

Pojęcie używane przy ubezpieczaniu środków transportu. W transporcie lądowym awaria oznacza uszkodzenie, które uniemożliwia dalszą jazdę.

Kod IMDG

„International Maritime Dangerous Goods Code”

Przepisy dotyczące transportu morskiego towarów niebezpiecznych, wydane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Transport intermodalny

Transport przy użyciu kilku różnych form transportu. Nazywany też transportem kombinowanym.

JIT

„Just in time”

Ogólne określenie koncepcji produkcji, opracowanej przez firmę Toyota i opierającej się na wielu elementach, między innymi produkcji sterowanej zamówieniami, eliminacji marnowania zasobów, korzystania z odzieży roboczej, montażu na linii montażowej, wyrównanej produkcji itd.

Kabotaż

„Wzięto ze stron internetowych Vegvesen”

Kabotaż to transport między miejscami w kraju innym niż ten, z którego pochodzi przewoźnik.
Zagraniczny przewoźnik może transportować towary lub osoby między dwoma miejscami w Norwegii wyłącznie wtedy, gdy istnieją szczególne powody. Przewoźnicy z krajów EOG mogą jednak wykonywać tymczasowy kabotaż w Norwegii.
Przewoźnik posiadający pozwolenie wspólnotowe, który miał ze sobą i dostarczył międzynarodowy ładunek w kraju EOG (transport transgraniczny), może wykonywać kabotaż na następujących warunkach:

 • Kabotaż musi być wykonywany przy użyciu tego samego pojazdu, który był użyty do transportu międzynarodowego do kraju
 • Po międzynarodowym transporcie do kraju można wykonać maksymalnie 3 przejazdy kabotażowe
 • Rozładunek po ostatnim przewozie kabotażowym musi odbyć się w ciągu 7 dni po dostarczeniu międzynarodowego ładunku
Usługa główna

W transporcie wyróżniamy usługi główne oraz usługi dodatkowe związane ze zleceniem. Sam transport stanowi usługę główną.

Transport kombinowany.

Intermodalny transport, w którym nośnik ładunku zmienia formy transportu.

Koncesja

Koncesja to wspólne określenie indywidualnego pozwolenia na coś, co z zasady jest zakazane. W języku prawniczym używa się wiele różnych określeń takich pozwoleń, na przykład „zezwolenie”, „koncesja”, „licencja”, „zatwierdzenie”, „zgoda” itd.

Czas realizacji

Czas upływający od zamówienia do dostawy. Używa się przy produkcji sterowanej przez zamówienia lub produkcji JIT.

LIFO

„Last in – first out”

Zasada kompletacji w hurtowniach i terminalach towarowych.

Lokalizacja

Adres hurtowni lub magazynu regionalnego.

Odbiorca

Podmiot podany jako odbiorca w umowie przewozowej zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.

Ładunki przestrzenne

Towary o małej gęstości, a więc dużej objętości w stosunku do masy. Nazywa się je również ładunkami lekkimi.

Towary nieprzyjęte

Towary, których odbioru odmawia odbiorca. Przewoźnik musi uzyskać od nadawcy nowe zamówienie.

Wizja zerowa

Długoterminowy cel związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego, który polega na realizowaniu wizji zera wypadków śmiertelnych i zera trwałych urazów w ruchu drogowym.

RFID

„Radio Frequency Identificator”

Identyfikator wykorzystujący częstotliwość radiową. Układ elektroniczny z anteną, umieszczony na kawałku papieru. Układ zawiera informacje o produkcie, do którego jest przymocowany.

Doładunek

Ładowanie towarów przeznaczonych dla wielu odbiorców do tego samego kontenera.

Spedytor drobnicowy

Spedytor pełniący funkcję przewoźnika i przyjmujący towary do transportu od wielu nadawców do wielu odbiorców na określonym obszarze rynku

Deklaracja zgodności

Dokument, który musi towarzyszyć produktom mogącym potencjalnie spowodować szkodę. Deklaracja zgodności musi podawać tym normy homologacji, z którą produkt jest zgodny.

SDR

„Special Drawing Rights”

Po polsku: specjalne prawa ciągnienia. Waluta rozliczeniowa używana przy wyliczaniu utraty lub uszkodzenia ubezpieczonych towarów podczas transportu.

Naczepa kontenerowa

Przyczepa ciągnięta przez ciągnik siodłowy, mająca miejsce na 33 europalety.

Karta kierowcy

Karta, z której kierowca musi korzystać, by rejestrować czas pracy i odpoczynku przy użyciu tachografu.

Postanowienia dotyczące czasu prowadzenia i wypoczynku

„Wzięto ze stron internetowych Vegvesen”

Kierowcy ciężkich pojazdów muszą robić niezbędne przerwy i nie mogą prowadzić zbyt długo. Jest to regulowane przez obowiązkowe odpoczynki dzienne i tygodniowe we wspólnych przepisach europejskich, rejestruje się przy użyciu zamontowanych w pojazdach tachografów.

Przepisy te obowiązują na terenie EOG oraz w Szwajcarii. Jeśli jedziesz do, z, wewnątrz lub między krajami, które znajdują się poza EOG, obowiązuje umowa AETR. Przepisy te są ogólnie podobne do przepisów obowiązujących w UE/EOG.

Tymi przepisami objęci są kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów.

Krótko o przepisach

Dzienny czas prowadzenia samochodu

 • Po maksymalnie czterech i pół godziny jazdy musisz zrobić 45-minutową przerwę
 • Przerwy nie można wykorzystać na inną pracę, musisz wypoczywać

Wypoczynek dzienny

 • Główna zasada mówi, że dzienny wypoczynek musi trwać 11 godzin bez przerwy albo co najmniej trzy + dziewięć godzin w ciągu każdej doby.
 • Wypoczynek dzienny można skrócić do dziewięciu godzin maksymalnie trzykrotnie między dwoma wypoczynkami tygodniowymi.

Tygodniowy czas prowadzenia samochodu

 • Łączny czas prowadzenia w tygodniu wynosi maksymalnie 56 godzin (pod warunkiem istnienia umowy zgodnej z przepisami o czasie pracy kierowców)
 • Jeśli prowadzisz przez dwa tygodnie z rzędu, łączny czas prowadzenia nie może przekraczać 90 godzin (pod warunkiem istnienia umowy zgodnej z przepisami o czasie pracy kierowców)

Wypoczynek tygodniowy

 • Najpóźniej po sześciu dobach musisz odbyć wypoczynek tygodniowy trwający co najmniej 45 godzin
 • Wypoczynek tygodniowy można skrócić do 24 godzin co dwa tygodnie (skrócenie to musi zostać zrekompensowane przez taki sam okres wypoczynku)
Drobnica

Zapakowane towary, które traktuje się jako jednostkę, w przeciwieństwie do towarów nieopakowanych lub luźnych mas.

Układ zbiorowy pracy

Umowa o warunkach wynagrodzenia i pracy między związkiem zawodowym a pracodawcą albo związkiem pracodawców.

Kontener izotermiczny

Kontener z regulacją temperatury Używany do transportu towarów wrażliwych na temperaturę i łatwo psujących się zgodnie z konwencją ATP.

Tonokilometry

Miara pracy w transporcie towarowym. Liczba przewiezionych ton przemnożona przez liczbę kilometrów.

Masa całkowita

Łączna masa pojazdu i ładunku.

Jazda w kraju trzecim

Jazda w innym kraju niż kraj pochodzenia pojazdu. To samo, co kabotaż.

Logistyka stron trzecich

Wykonywanie usług logistycznych i transportowych dla innej spółki. Przykład: wiele przedsiębiorstw ma dziś na tyle mało towarów do wysyłki, że nie organizuje własnego transportu. Zamiast tego firmy takie kupują usługi przewozowe u na przykład spedytora drobnicowego, który wtedy staje się dostawcą usług logistyki stron trzecich.

Linia towaru

To samo, co numer katalogowy, numer artykułu lub GTIN (Global Trade Item Number).

Nadwozie wymienne

Norweskie koleje NSB i Poczta nazywają kontener nadwoziem wymiennym (vekselbeholder). Najpierw poczta i paczki są pakowane do kontenera na samochodzie, następnie przenosi się go na wagon kolejowy, po czym znów na samochód.

Ładunki przestrzenne

Towar o niewielkiej gęstości. Towary takie nazywa się czasami towarami lekkimi.

Świadectwo kwalifikacji zawodowych kierowcy

Obowiązkowe świadectwo kompetencji kierowców zawodowych. Podaje się na norweskim prawie jazdy jako kod 95.

YTF

„Yrkestrafikkforbundet”

Związek zawodowy organizujący pracowników sektora transportowego.

Ogólne warunki przewozu

INCOTERMS 2010

„International Commercial Terms”

Międzynarodowe warunki dostawy, wykorzystywane przez sprzedających i kupujących do uzgadniania tego, kto będzie odpowiadał za transport, ubezpieczenie towarów podczas transportu i zapłaci za transport w przypadku zakupu wysyłkowego.

 

EXW

„Ex Works”

Warunek dostawy, zgodnie z którym kupujący odpowiada za wszystko od sprzedającego do odbiorcy.

FAS

„Free Alongside Ship”

Warunek dostawy. Kupujący przejmuje całą odpowiedzialność za towar od chwili rozładowania go na nabrzeżu przy burcie statku. Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia kupującego o tym, że towar jest do dyspozycji na nabrzeżu.

FCA

„Free Carrier”

Warunek dostawy oznaczający, że kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar od chwili przekazania go głównemu przewoźnikowi w podanym miejscu.

FOB

„Free On Board”

Warunek dostawy oznaczający, że kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar od chwili jego przejścia przez reling statku. Stary warunek dostawy używany wtedy, kiedy towar został fizycznie wniesiony na pokład statku przy użyciu żurawi portowych albo okrętowych. Warunek ten jest wciąż często używany, ale odpowiedzialność między sprzedającym a kupującym jest wielokrotnie bardziej klarowna, gdy używa się nowoczesnego warunku dostawy FCA.

 

CFR

Cost and Freight (podany port rozładunku)

sprzedający musi pokryć wszystkie koszty i fracht do podanego portu rozładunku oraz rozładowania. Ryzyko jest natomiast przenoszone na kupującego w chwili załadowania towarów na pokład statku. Używa się wyłącznie w transporcie morskim.

 

CIF

Cost, Insurance and Freight (podany port rozładunku)

Z zasady podobny do CFR, nie licząc tego, że sprzedający ponosi również odpowiedzialność za ubezpieczenie towarów dla kupującego. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie wymagania minimalne, a jeśli kupujący chce mieć dodatkowe pokrycie, musi sam o to zadbać, ponieważ kupujący przejmuje ryzyko w chwili załadowania na statek. Używa się wyłącznie w transporcie morskim.

CPT

Carriage Paid To (podane miejsce przeznaczenia)

Podobne do CFR, ale dostosowane do innych rodzajów transportu niż morski. Sprzedający opłaca fracht do podanego miejsca przeznaczenia, ale ryzyko związane z towarami przechodzi na kupującego w chwili dostarczenia ich do pierwszego przewoźnika.

CIP

Carriage and Insurance Paid to (podane miejsce przeznaczenia)

Podobne do CIF, ale dostosowane do innych rodzajów transportu niż morski. Sprzedający płaci za fracht i ubezpieczenie. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie wymagania minimalne, a jeśli kupujący chce mieć dodatkowe pokrycie, musi sam o to zadbać. Ryzyko przechodzi bowiem na kupującego w tym samym czasie, co w przypadku CPT.

DAT

Delivered At Terminal (podane miejsce przeznaczenia)

Oznacza, że sprzedający dostarcza, gdy towary, po rozładowaniu z bieżącego środka transportu, zostają udostępnione kupującemu we wskazanym terminalu we wskazanym porcie albo w podanym miejscu przeznaczenia. „Terminal” może oznaczać takie miejsca, jak nabrzeża, magazyny, miejsca przechowywania kontenerów albo terminal załadunkowy do transportu drogowego, kolejowego lub lotniczego. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z transportem do podanego miejsca przeznaczenia i rozładunkiem tam.

DAP

Delivered At Place (podane miejsce przeznaczenia)

Oznacza, że sprzedający dostarcza, gdy towary zostają udostępnione kupującemu, gotowe do rozładowania z bieżącego środka transportu w podanym miejscu przeznaczenia. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z transportem do podanego miejsca przeznaczenia.

DDP

Delivered Duty Paid (podane miejsce przeznaczenia)

Oznacza, że sprzedający pokrywa wszystkie koszty transportu i ponosi wszelkie ryzyko do chwili dostarczenia towarów, a dodatkowo opłaca ewentualne opłaty celne (import i eksport). Porównywalne z pojęciem „Free Domicile”.

Warunki przewozu

Wytyczne przygotowywane przez przewoźników w celu uściślenia swojej odpowiedzialności wobec nabywców usług transportowych. W transporcie zbiorowym warunki przewozu nie są podane na biletach, lecz w warunkach przewozu, które pasażer może otrzymać zwracając się do przewoźnika.

Umowa przewozowa

Umowa o transporcie towarów na drogach zgodna z ustawą o ruchu drogowym.

Zastrzeżenie

Wpis w liście przewozowym lub innym dokumencie transportowym, mówiący o szczególnych warunkach wykraczających poza to, co przewidziano w ustawie o ruchu drogowym. W przypadku źle zapakowanych towarów zazwyczaj stosuje się zastrzeżenie dotyczące szkód spowodowanych przez złe opakowanie.

NSAB - 2000

Przepisy z roku 2000 regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą spedytora, kiedy bierze na siebie odpowiedzialność jako przewoźnik, magazyn lub pośrednik. Pobierz.

NSAB - 2015

„Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser”

Przepisy regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą spedytora, kiedy bierze na siebie odpowiedzialność jako przewoźnik, magazyn lub pośrednik.

Obowiązek sprawdzenia

Zgodne z ustawą o ruchu drogowym zobowiązanie przewoźnika do sprawdzenia towarów w chwili przyjęcia do transportu.

SECA

„Sulphur Emmision Control Areas”

Obszary kontroli emisji dla transportu morskiego, w ramach tego obszaru geograficznego obowiązują szczególne ograniczenia, jeśli chodzi o emisję przez transport morski. W tych obszarach armatorzy mają obowiązek używać paliwa, które zapewnia mniejsze emisje siarki niż paliwo tradycyjne. Kosztami tego paliwa obciąża się nabywcę usługi transportowej w formie dodatku SECA na fakturze.

 

MAUT

„Niemiecki podatek drogowy”

MAUT oznacza wpłatę opłaty użytkowej za korzystanie z dróg, autostrad, tuneli i mostów. Inne określenia MAUT to podatek drogowy i opłata drogowa.

Dodatek za cenę ropy

Dodatek do cen przewozów, zgodny ze wskaźnikiem cen ropy naftowej. Dodatek ten jest w firmie Kingsrød indeksowany pierwszego dnia każdego miesiąca. Dodatek za cenę ropy w listopadzie 2018 r. = 7%

Uwagi

Istnieje wymóg mówiący, że odbiorca MUSI sprawdzić towar pod kątem uszkodzeń/braków przed jego odebraniem. W przypadku widocznych nieprawidłowości (uszkodzenie/brak) MUSI to zostać odnotowane na liście przewozowym/CMR lub na PDA. Jeśli nie ma żadnych uwag, przyjmuje się, że zawartość towaru w chwili jego przejęcia była prawidłowa.

Odprawa celna i dokumenty

Deklaracja celna

Dokument celny, który należy złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej (formularz SAD) przy przywozie i wywozie towarów.

„Pomoc przy wypełnianiu deklaracji przywozowej znajdziesz tutaj”

Kredyt celny

Kredyt dla cła, opłat, wynagrodzeń i kosztów. Po złożeniu wniosku do Służby Celnej przedsiębiorstwu może zostać przyznany kredyt na zapłacenie opłat przy imporcie do Norwegii. W przypadku posiadania kredytu celnego miesięczne faktury za opłaty importowe wystawia importerowi Służba Celna.

„Więcej informacji kredycie celnym znaleźć można w urzędzie skarbowym (link)”

Skład celny

Zatwierdzone przez Służbę Celną miejsce składowania, w którym można składować nieoclone towary przez okres i na warunkach określonych przez Służbę Celną lub wynikających z ustawy albo przepisów.

„Więcej informacji na stronie toll.no (link)”

Odprawa celna

Rejestracja/odprawa celna/przedstawienie towaru Służbie Celnej do importu/eksportu. Nieoclone towary nie są zwolnione do dyspozycji i sprzedaży do czasu zatwierdzenia odprawy przez Służbę Celną.

„Więcej informacji na stronie toll.no (link)”

Odprawa celna importowa

Wszystkie przesyłki do Norwegii trzeba zadeklarować Służbie Celnej. Możemy to za Ciebie zrobić. Mamy bardzo kompetentny dział celny. Termin odprawy celnej to 10 dni od przybycia (rejestracji) towarów. Jeśli masz własnego spedytora, proszę nas o tym jak najszybciej poinformować. W chwili przybycia towaru z zagranicy wyślemy do spedytora zawiadomienie o przybyciu. Towary pozostaną w naszym składzie celnym do chwili przesłania nam odprawy celnej. Towary przechowywane będą przez 3 dni gratis, po tym czasie naliczane będą opłaty magazynowe.

„Więcej informacji na stronie toll.no (link)”

Odprawa celna eksportowa

Wszystkie przesyłki wywożone z Norwegii trzeba zadeklarować Służbie Celnej. Możemy to za Ciebie zrobić. Jeśli robi to inny spedytor, musimy otrzymać numer wysyłki i numer bieżący.

„Więcej informacji na stronie toll.no (link)”

Wspólny list przewozowy

Formularz listu przewozowego spełniający wymogi ustawy o ruchu drogowym co do informacji przy krajowym transporcie towarów. Nazywa się go również wewnętrznym listem przewozowym.

CMR

„Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route”

Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego transportu towarów.

DOKUMENT T/ MRN

(Dokument tranzytowy dla towarów przekraczających granice), wystawiany dla przesyłki w kraju nadania, musi zostać zamknięty w Norwegii przez upoważnionego odbiorcę. Jeśli jako klient dostaniesz taki dokument, MUSI on zostać jak najszybciej przesłany do nas, jeśli to my obsłużyliśmy transport. My następnie poprawnie zamkniemy go wobec Służby Celnej.

AEO

„Authorised Economic Operators”
Europeskie organy celne wprowadziły autoryzację importerów i eksporterów, spedytorów oraz przewoźników. Ma to służyć jako znak jakości, który z czasem będzie oznaczał uproszczenia i ułatwienia przy przekraczaniu granic. Kingsrød Transport ma certyfikat AEO.

„Więcej informacji na stronie toll.no (link)”

Karnet ATA

Uproszczona procedura celna przy czasowym wwiezieniu lub wywiezieniu towarów. System ten wiąże się z tym, że nie płaci się cła, innych opłat importowych ani depozytu na takie opłaty przy tymczasowym imporcie lub eksporcie do krajów uczestniczących w systemie ATA. Karnet ATA wykorzystywany jest na przykład w związku z próbkami towarów, materiałami przeznaczonymi na wystawy i targi, wyposażeniem zawodowym, ruchem pocztowym i tranzytem. Każdy z tych obszarów objęty jest osobnymi umowami. Nie wszystkie omawiane kraje podpisały wszystkie umowy. Okres ważności karnetu ATA to jeden rok

Deklarowanie

Wniosek/rejestracja/odprawa celna/przedstawienie towaru Służbie Celnej do importu/eksportu.

Rozliczenie

Opłaty importowe uiszcza się w gotówce na przykład spedytorowi poprzez fakturowanie. Spedytor zajmuje się odprawą celną i przekazaniem płatności Służbie Celnej poprzez konto rozliczeniowe.

Przewóz bezpośredni

Służba Celna wydała spedytorom/składom celnym specjalne zezwolenia na przewożenie nieoclonych towarów (nie licząc objętych restrykcjami) bezpośrednio do właściciela. Towary „muszą pozostawać nienaruszone w magazynie” i nie można ich użytkować przed odprawą celną.

EFTA

European Free Trade Association
Umowa o wolnym handlu między 4 krajami członkowskimi: Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią. EFTA ma umowy handlowe z UE i poszczególnymi krajami.

Status UE

Towary w swobodnym obrocie w ramach UE. Status UE (status wspólnotowy) to status związany z opłatami i nie należy go mylić z pochodzeniem z UE.

EUR1

Certyfikat towaru używany jako dokumentacja pochodzenia towaru.

EURMED

Certyfikat towaru używany jako dokumentacja pochodzenia towaru. Specjalny system, w ramach którego kraje śródziemnomorskie mają osobną umowę o dopuszczalnym „mieszaniu” towarów bez deklaracji pochodzenia (kumulacja).

Zatwierdzony eksporter

Organy celne mogą autoryzować eksportera jako „zatwierdzonego eksportera”. Zatwierdzeni eksporterzy mogą sporządzać deklaracje fakturowe, które dowodzą pochodzenia towarów, niezależnie od wartości eksportowanych towarów (nieograniczona wartość).

Deklaracja fakturowa/Świadectwo pochodzenia

Zapewnia obniżenie cła albo zwolnienie z cła zgodnie z umową handlową. Jeśli eksporter jest tak zwanym „autoryzowanym eksporterem”, deklaracje fakturowe można wykorzystywać bez ograniczenia wartości. Nieautoryzowanych eksporterów dotyczy ograniczenie mówiące, że deklaracje fakturowe mogą być stosowane wtedy, gdy wartość produktów właściwego pochodzenia nie przekracza 6000 EUR (ok. 50 000 NOK).

Tranzyt wewnętrzny

Tranzyt wewnętrzny to przesyłanie nieoclonych, zarejestrowanych towarów w ramach kraju, na przykład przeniesienie nieoclonego towaru z jednego składu celnego w Norwegii do innego.

GSP

Generalized System of Prefences. System celny powodujący, że towary pochodzące z kraju rozwijającego się mogą uzyskać korzyści celne przy wwożeniu do Norwegii. Warunkiem jest to, że towarom towarzyszą certyfikaty GSP i że są objęte umową.

Numer HS

Numer taryfy celnej/numer towaru/numer statystyczny. Międzynarodowy system klasyfikacji, w którym pierwsze 6 znaków jest wspólne, natomiast następne 2-4 znaki są narodowe, często służą do celów statystycznych.

Faktura handlowa

(Commercial Invoice). Ma przedstawiać informacje o towarze, cenie, warunkach itp. na podstawie umowy między sprzedającym a kupującym

Klasyfikacja towarów

Wszystkie towary wwożone lub wywożone z Norwegii muszą być sklasyfikowane zgodnie z taryfą celną. Towary klasyfikuje się przy użyciu 8-cyfrowych liczb nazywanych numerem towaru (numerem taryfy celnej/numerem HS), z czego 6 pierwszych to cyfry międzynarodowe.

Restrykcje

Niektóre towary są lub mogą być objęte restrykcjami przy wwożeniu i wywożeniu. Oznacza to, że towar jest zależny od specjalnych pozwoleń lub podlega specjalnym warunkom wwożenia.

Mattilsynet

Norweski organ zarządzający przepisami wiążącymi się z wwożeniem produktów spożywczych (link do Mattilsynet)

NCTS

New Computerised Transit System; elektroniczny system tranzytowy (TET) przeznaczony dla krajów będących stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

Kraj pochodzenia

Kraj, w którym towar/produkt został wytworzony

Świadectwo pochodzenia

W wielu krajach przy postępowaniu celnym wymaga się świadectwa pochodzenia importowanego towaru. Wynika to z tego, że często stawki celne zależą w dużym stopniu od kraju pochodzenia towaru. Innym powodem może być to, że kraj pochodzenia zakazuje lub ogranicza import towarów o pewnym pochodzeniu

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy
Umowa o EOG reguluje handel między stronami umowy na tym obszarze, który obejmuje przede wszystkim EFTA, UE z drobnymi wyjątkami.

Faktura proforma

Faktura, która powinna zostać wysłana do importera z odpowiednim wyprzedzeniem przed wysyłką, stanowi dla kraju importującego ważną podstawę do między innymi:

 • prawidłowego klasyfikowania towarów zgodnie z taryfą kraju lub unii celnej, na przykład UE, aby ewentualne opłaty celne i importowe zostały wyliczone poprawnie
 • kontroli tego, czy towary objęte są restrykcjami importowymi

W związku z wymaganiami dotyczącymi zwolnień z cła lub preferencji celnych eksporter może na fakturach używać stałych tekstów, tak zwanych deklaracji fakturowych.

Postępowanie celne

Preferencje celne oznaczają, że produkty o właściwym pochodzeniu mogą uzyskać korzyści celne przy imporcie, a więc zerową lub obniżoną stawkę celną w porównaniu z towarami pochodzącymi z kraju, z którym kraj importujący nie ma umowy o wolnym handlu (kraju trzeciego).

TDS

Tulldatasystemet (elektroniczny system celny szwedzkiej służby celnej)

TET

(NCTS, Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) to europejski elektroniczny system wymiany informacji tranzytowych między przedsiębiorstwami i norweską Służbą Celną z jednej strony a organami celnymi w poszczególnych krajach z drugiej strony.

TIR/karnet TIR

Uproszczona procedura tranzytowa dla przewozów ciężarowych w ruchu transgranicznym. Uzupełnia tranzyt z wykorzystaniem deklaracji celnej. Obowiązuje formalnie kraje będące stronami konwencji TIR. Transporty wykonywane w ramach karnetu TIR mogą przekraczać granice krajów bez kontroli celnej zawartości środka transportu i bez wymogu składania depozytu gotówkowego na cło i opłaty za towary transportowane do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Niemal wszystkie kraje europejskie są stronami konwencji TIR, jednak system ten jest dziś najczęściej stosowany do przewozów z niektórych krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. W pozostałej części Europy jako dokument tranzytowy wykorzystywany jest dokument SAD.

Taryfa celna

Wykaz służący do kodowania (HS – Harmonized Standard) i opisywania towarów (link)

Numer taryfy celnej

Numer HS/numer towaru/numer statystyczny.

Tranzyt

Procedura celna, w ramach której towary przewozi się bez kontroli Służby Celnej z urzędu celnego w jednym kraju do urzędu celnego w tym samym lub innym kraju, gdy przekracza się co najmniej jedną granicę.

Dokument T

Dokument tranzytowy wskazujący, które towary podlegają tranzytowi

Towary T1

Towary, które nie mają statusu UE (wspólnotowego)

Towary T2

Towary, które mają status UE (wspólnotowy)

T2L

Dokument potwierdzający, że towar ma status UE. Dokumentu tego nie można wykorzystywać jako deklaracji tranzytowej.

TVINN

TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet (system informacyjny Służby Celnej dla biznesu). TVINN to elektroniczny system wymiany deklaracji celnych między przedsiębiorstwami a Służbą Celną

Towar nieoclony

Towar, który nie został oclony/zadeklarowany, ale został zarejestrowany, może zostać przewieziony bezpośrednio do 10-dniowego magazynu, gdzie musi pozostawać nienaruszony do chwili odprawy celnej.

Listy towarów UD/Kontrola eksportu

Listy towarów norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Utenriksdepartementet), służące do kontroli eksportu. Kontrola eksportu polega na tym, że niektórych towarów nie wolno wywozić bez wcześniejszego uzyskania licencji wywozowej.

Więcej informacji o listach towarów znaleźć można tutaj (link)

Numer towaru

Numer HS/numer taryfy celnej/numer statystyczny

VAT

VAT/podatek od towarów i usług Opłata importowa wyliczana przy odprawie celnej.

WCO

Światowa Organizacja Celna

Ubezpieczenie i reklamacje

Ubezpieczenie

Wszystkie zlecenia są realizowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o umowach dotyczących umów przewozowych, NSAB i Konwencją CMR. Wszyscy przewoźnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność w przypadku szkody/braku, wyliczaną w wysokości do 8,33 SDR/kg uszkodzonych lub utraconych towarów. SDR (również XDR) to międzynarodowa waluta specjalnych praw ciągnienia. Kurs tej waluty można znaleźć na stronach kursów banków. 8,33 SDR wynosi na dzień 2.08.11. 71,70 NOK/kg.

Żaden przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikowe. Dla klienta oznacza to, że jeśli towar jest wart więcej niż ta kwota na kilogram, należy zawrzeć umowę ubezpieczenia w celu zabezpieczenia swoich wartości.

To, czy należy wykupić ubezpieczenie, zależy również od tego, jakie warunki dostawy dotyczą zakupionego towaru. Kto ponosi ryzyko związane z transportem – Ty czy nadawca? Jeśli warunki dostawy to DAP lub DDP, będzie to nadawca, a jeśli EXW lub FCA/loco granica, będziesz to Ty. Strona ponosząca ryzyko związane z transportem musi ubezpieczyć towar. Zalecamy, aby wszyscy nasi klienci EXW mieli własne ubezpieczenie przewozu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika

Ubezpieczenie, które przewoźnicy wykupują w związku ze swoją odpowiedzialnością odszkodowawczą na wypadek utraty lub uszkodzenia towarów podczas transportu.

Ubezpieczenie transportowe

Przy wysyłaniu towarów o dużej wartości w stosunku do masy (na przykład komputera) ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika nie pokryje w pełni straty w przypadku uszkodzenia. Dla takich towarów ich właściciele powinni przed transportem wykupić ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka w firmie zajmującej się ubezpieczaniem szkód.

Siła wyższa

Zdarzenia katastrofalne (powódź, zamknięcie dróg z powodu dużych ilości śniegu, wojna itd.), a więc zdarzenia, przed którymi nie można się zabezpieczyć. Kiedy wystąpią takie zdarzenia, nikt nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, ale wszyscy mają obowiązek zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, by chronić życie i mienie.

Wady ukryte

Jeśli okaże się, że towar ma ukryte uszkodzenia lub braki, należy nas o tym szczegółowo poinformować na piśmie najpóźniej 7 dni po dostawie.

Uwagi

Istnieje wymóg mówiący, że odbiorca MUSI sprawdzić towar pod kątem uszkodzeń/braków przed jego odebraniem. W przypadku widocznych nieprawidłowości (uszkodzenie/brak) MUSI to zostać odnotowane na liście przewozowym/CMR lub na PDA. Jeśli nie ma żadnych uwag, przyjmuje się, że zawartość towaru w chwili jego przejęcia była prawidłowa.

Reklamacja dotycząca faktury

Jeśli nasza faktura jest błędna, należy zgłosić do nas pisemną reklamację w ciągu 8 dni. Należy podać przyczynę uznania, że faktura jest błędna i wysłać reklamację do naszego działu księgowości. Reklamacja zostanie zarejestrowana i zatrzymamy wysyłanie ponagleń. Następnie sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia w naszym dziale obsługi klienta. Oczekiwany czas rozpatrywania to maksymalnie 8 dni od zarejestrowania.

Reklamacja w przypadku opóźnienia

Można żądać odszkodowania za opóźnienie, jeśli jako przewoźnik nie dostarczyliśmy towarów w rozsądnym czasie. Za rozsądny czas uważa się pierwszy możliwy transport zgodnie z naszą zwykłą tabelą tras. Maksymalna kwota roszczenia jest równa kwocie zapłaconej za zlecenie. Nie można wysuwać roszczeń związanych z samochodami ekspresowymi itp. Nasze przewozy to zawsze dostawy bez gwarancji terminu. Reklamację należy przesłać do naszego działu księgowości i powiązać z naszą fakturą przewozową.

Reklamacja w przypadku ukrytych uszkodzeń/braku

Jeśli uszkodzenia/braki zostaną stwierdzone po rozpakowaniu towaru, a więc towar ma tzw. wady ukryte, należy to zgłosić do nas na piśmie w ciągu 7 dni od dostawy. W takim wypadku uszkodzenie/brak uważa się za zgłoszone w terminie i traktuje jak zwykłe uszkodzenie/brak. Jeśli nie zgłosisz ukrytych uszkodzeń/braków w terminie, przejmujesz ciężar dowodowy w sprawie. Musisz wtedy udowodnić, że uszkodzenie/brak nie powstało u Ciebie, lecz podczas transportu. W praktyce udowodnienie lub udokumentowanie tego jest bardzo trudne. Konsekwencje tego są takie, że musisz sam pokryć stratę.

Reklamacja w przypadku uszkodzenia/braku DAP/DDP

Uwaga o uszkodzeniu/braku musi znajdować się na liście przewozowym/CMR/PDA. Jeśli warunek dostawy przesyłki to DAP lub DDP (przy imporcie), reklamację należy wysłać do nadawcy. Nadawca ponosi ryzyko transportowe i w przypadku uszkodzenia/braku nie wypełnił warunków umowy kupna. Nadawca musi następnie przekazać reklamację/roszczenie stronie, z którą zawarł umowę przewozową.

Reklamacja dotycząca faktury

Jeśli nasza faktura jest błędna, należy zgłosić do nas pisemną reklamację w ciągu 8 dni. Należy podać przyczynę uznania, że faktura jest błędna i wysłać reklamację do naszego działu księgowości. Reklamacja zostanie zarejestrowana i zatrzymamy wysyłanie ponagleń. Następnie sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia w naszym dziale obsługi klienta. Oczekiwany czas rozpatrywania to maksymalnie 8 dni od zarejestrowania.

Reklamacje w przypadku opóźnienia

Można żądać odszkodowania za opóźnienie, jeśli jako przewoźnik nie dostarczyliśmy towarów w rozsądnym czasie. Za rozsądny czas uważa się pierwszy możliwy transport zgodnie z naszą zwykłą tabelą tras. Maksymalna kwota roszczenia jest równa kwocie zapłaconej za zlecenie. Nie można wysuwać roszczeń związanych z samochodami ekspresowymi itp. Nasze przewozy to zawsze dostawy bez gwarancji terminu. Reklamację należy przesłać do naszego działu księgowości i powiązać z naszą fakturą przewozową.

+47 40 70 95 00

Centrala

Kingsrød Transport AS

Adres dla odwiedzających: Statsminister Torpsvei 57
1738 Borgenhaugen

Adres do korespondencji: Postboks 513
1703 Sarpsborg – Norwegia

WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE

Intranet | System zarządzania jakością i ochroną środowiska jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001