Variable tillegg

Oljetillegg/Dieseltillegg
Tillegg som legges til transportprisene i henhold til veiledende listepris YX Truck diesel. Dette tillegget indeksreguleres den første i hver måned hos Kingsrød.

Den ekstreme situasjonen i oljemarkedet skaper et meget usikkert transportmarked og vi vil foreta en ukentlig justering av dieseltillegget. Dette vil gjelde inntil situasjonen er under kontroll.

Oljetillegg per 26.02.2024= 22,2%
Oljetillegg per 19.02.2024= 22,8%
Oljetillegg per 12.02.2024= 21,8%
Oljetillegg per 05.02.2024= 21,2%
Oljetillegg per 29.01.2024= 20,5%
Oljetillegg per 22.01.2024= 19,7%
Oljetillegg per 15.01.2024= 19,2%
Oljetillegg per 08.01.2024= 18,8%
Oljetillegg per 01.01.2024 = 19,2%
Oljetillegg per 25 des.2023=19,3%
Oljetillegg per 18 des.2023=19,3%
Oljetillegg per 11 des.2023=20,4%
Oljetillegg per 04 des.2023=20,8%
Oljetillegg per 27 nov.2023=21,2%
Oljetillegg per 20 nov.2023=21,8%
Oljetillegg per 16 nov.2023=21,8%
Oljetillegg per 13 nov.2023=22,8%
Oljetillegg per 06 nov.2023=23,1%
Oljetillegg per 30 okt.2023=23,5%
Oljetillegg per 23 okt.2023=24,2%
Oljetillegg per 16 okt.2023=23,2%
Oljetillegg per 09 okt.2023=24,8%
Oljetillegg per 02 okt.2023=25,0%
Oljetillegg per 25 sep.2023=25,6%
Oljetillegg per 18 sep.2023=24,9%
Oljetillegg per 11 sep.2023=23,0%
Oljetillegg per 04 sep.2023=23,0%
Oljetillegg per 28 aug.2023=22,0%
Oljetillegg per 21 aug.2023=21,3%
Oljetillegg per 14 aug.2023=20,3%
Oljetillegg per 07.aug 2023=20,2%
Oljetillegg per 31.Juli 2023=17,5%
Oljetillegg per 25.juli 2023=16,5%
Oljetillegg per 10.juli 2023=17,0%
Oljetillegg per 03.juli 2023=17,0%
Oljetillegg per 26.juni 2023=17,2%
Oljetillegg per 19.juni 2023=16,2%
Oljetillegg per 13.juni 2023=16,2%

BAF/SECA

Kort fortalt er dette et oljetillegg som gjelder innen skipsfart, og for oss er det under bruk av ferger hvor kostnaden inntreffer. Kingsrød har et felles tillegg som omhandler BAF og SECA. Satsene belastes pr. lastemeter omregnet fra rederiene sin linemeter beregning. Satsen vil bli justert månedlig opp mot rederienes rater.

Hold dere oppdatert via fergenes justeringer som foretas 1 gang pr. mnd og i disse tider er dette svært viktig.

For februar 2024:
Vest-/ Øst Europa 66,5 NOK. pr LM

Bom

Kingsrød Transport belaster 100,- nok i bomavgifter per forsendelse i Norge

Maut + Tysk CO2- avgift
Det er vedtatt økning i den tyske veiskatten (Maut) på ca. 40% med virkning fra 01.01.2019. Det er først nå det er blitt klarhet i hvor mye den tyske veiskatten vil øke, og det blir derfor nødvendig for transportørene å legge denne økningen til de eksisterende takstene. Den tyske veiskatten er basert på vekt og antall kjørte kilometer innenfor de forskjellige kjøretøygruppene. Økningen vil derfor slå noe ulikt ut på de forskjellige takstene/områdene. Den 1 desember 2023 ble det i tillegg til den vanlige veiskatten, laget en ny CO2-avgift som kommer i tillegg, se vedlagt oversikt.

Maut 2024

Tysk CO2 avgift

Valutatillegg

Valutatillegg
Vi opplever i disse dager et stort avvik i valutakursene og vi ser oss helt nødt til å legge på et valutatillegg for å få våre kalkyler til å balansere. Dette gjelder for de kundene som har NOK eller SEK som oppgjørsvaluta og som har transport utenfor Norge.

Se forklaring pr. område under:

Europa
Våre kostnader utenfor Norden betales med EURO og valutatillegget for denne trafikken beregnes ut fra kursen som var den 2. januar 2020, og vil ikke være aktivt under denne kursen, da prisene er satt på lavere kurs*) . For februar 2024 ligger valutatillegget på 14,2 % .Justering av valutatillegget gjøres den 1. i hver måned.

Tillegget ble innført 17. mars 2020.

Norden
På vår Sverige-trafikk settes dette tillegget til 50% av gjeldende valutatillegg for Europa. Dette skyldes at Kingsrød p.t. har 50% av innsatsfaktorene i Euro på vår trafikk i dette området. For februar 2024 ligger valutatillegget på 7,1 %
Den danske kronen er bundet i Euro, og dermed følger dansk trafikk vårt Europa tillegg. Det samme gjelder på vår Finlandstrafikk.

Valutatillegg for Norden ble innført 1. april 2020.

*) Gjelder for Europa og Norden.

Generelle begreper

ADR

«The European Agreement concerning the International Carriage of Transport of Dangerous Goods by Road»

Internasjonal avtale om veitransport av farlig gods. Gjort til norsk lov gjennom forskrift til veitrafikkloven.

BAF

BAF «Bunker Adjustment Factor»

Kort forklart er dette et oljetillegg som gjelder innen skipsfart, og for oss er det under bruk av ferger hvor denne kostnaden inntreffer.

Kingsrød har et felles tillegg som omhandler BAF og SECA. Satsene belastes pr lastemeter omregnet fra rederiene sin linemeter beregning.

Bulk

Eksempel på bulkgods er korn, sand, mais og andre uemballerte varer som sendes som bulkgods. Våtbulk er det samme som tanktransport, mens tørrbulk er transport av faste masser.

CAD

«Cash Against Documents»
Betalingsbetingelse som sier at en kjøper får utlevert transportdokumentene fra en bank mot kontant betaling i samme bank

CE-merke

«Communauté européenne»

Merke som symboliserer at et produkt er produsert i samsvar med EUs typegodkjenningsstandarder.

CEMT-tillatelse

Tillatelse til å utføre internasjonal godstransport mellom land som er medlemmer av CEMT-samarbeidet.

CIF

«Cost, Insurance and Freight»

Leveringsbetingelse ved sjøtransport der selgeren ordner transport og forsikrer på C-vilkår.

CIM

«Convention International concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer»

Internasjonal konvensjon om transport av gods med jernbane.

COD

«Cash on Delivery»

Betalingsbetingelse som sier at kjøperen skal betale en vare kontant ved levering.

Container

Lastbærer. Konteinere har utallige benevnelser. Sjøkonteinere er standardisert av ISO, er av stål og kan stables mange i høyden. Vanlige konteinere i europeisk landtransport er eurokonteineren.

COP

«Conformity of Product»

Visse produkter skal samsvare med krav som gjelder for produktgruppen (for eksempel EURO IV, EURO V eller EURO VI). For å dokumentere samsvar legger produsenten fram et COP-dokument. Ved godstransport kontrollerer enkelte land kjøretøyets COP-dokument. Ut fra dette må bileieren betale en gradert miljøavgift avhengig av kjøretøyets alder.

CPT

«Carriage Paid To»

Leveringsbetingelse der selgeren ordner hovedtransport og kjøperen må forsikre godset under hovedtransporten.

Crossdocking

Samlasting av gods fra mange små avsendere spredt over et stort geografisk område ved hjelp av en sentralterminal for videretransport i hele konteinere til mottakerne.

Dekningsbidrag

Differansen mellom den prisen vi velger å ta, og våre variable kostnader.

EDIFACT

«Elektronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport»

FN-standarder for utveksling av ulike handelsmeldinger i et standardisert format (for eksempel faktura, fraktbrev, pakkseddel, tolldeklarasjon med flere).

Enhetslast

Gods som er plassert på en lastbærer (pall eller konteiner), slik at godset kan håndteres som en enhet.

ERP-system

«Efficient Resource Planning System»

Dataprogram med en database med tilhørende applikasjoner. Ressursforvaltningssystem.

EUR-pall

«Europall»

De europeiske jernbaneforvaltningenes felles betegnelse for europaller. En standard europall har målene 120 * 80 cm

Fellesskapstillatelse

Alle som driver yrkestransport i EU-/EØS-området, skal ha med seg en fellesskapstillatelse i kjøretøyet som dokumentasjon på at de har både løyve og fellesskapstillatelse i orden.

FIFO

«First in – first out»

Plukkprinsipp innenfor varehandel som brukes for varer uten datostempling. De eldste varene plukkes alltid først.

Fjerdepartslogistikk

Når en virksomhet setter bort en funksjon til en tredjepart, må virksomheten kjøpe tjenester tilbake fra tredjeparten. Mange setter bort mange funksjoner til ulike tredjeparter (bank, forsikring, regnskapsføring med mer). Tilbydere av fjerdepartslogistikk sørger for å samordne tredjepartsleverandørenes logistikkleveranser, slik at logistikksystemet fungerer optimalt for alle parter.

Flåtestyring

Samlet styring og kontroll av kjøretøyer som er koblet til en felles kommunikasjonssentral som hele tiden har oversikt over kjøretøyenes posisjon ved hjelp av GPS-mottakere i kjøretøyene og kommunikasjonsutstyr med sentralen. Brukes mye ved drosjetransport.

Forsyningskjede (Supply Chain)

Et nettverk av virksomheter som samarbeider om å bringe fram varer og tjenester innen én eller flere bransjer.

Fraktfører

Ansvarlig transportør ved et godstransportoppdrag på vei i henhold til veifraktloven.

FTL

«Full Trailer Load»

Anngivelse for fullastet transportbærer

Fyllingsgrad

Prosentvis utnyttelse av volumet i en konteiner.

Gods

Veifraktlovens betegnelse på varer under transport.

Godsterminal

Omlastingsplass for varer.

GPS

«Global Positioning System»

Amerikansk satellittnavigasjonssystem, brukes i navigasjon og flåtestyring av private og bedrifter. 

Havari

Begrepet brukes i forsikring av transportmidler. Ved landbasert transport betyr havari en skade som gjør det umulig å kjøre videre.

IMDG-koden

«International Maritime Dangerous Goods Code»

Forskrifter om transport av farlig gods til sjøs fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Intermodal transport

Transport med flere ulike transportformer. Kalles også kombitransport.

JIT

«Just in time»

Samlebetegnelse på et produksjonskonsept, opprinnelig utviklet av Toyota, som bygger på flere elementer, blant annet ordrestyrt produksjon, eliminering av sløsing, bruk av arbeidsklær, montering på samlebånd, utjevnet produksjon med mer.

Kabotasje

«Hentet fra Statens Vegvesen sine nettsider»

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.
En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.
En transportør som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØS-land (grensekryssende transport) kan utføre kabotasje på følgende vilkår:

 •  Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet
 •  Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
 •  Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert
Kjernetjeneste

Ved transport skiller vi mellom kjernetjenester og tilleggstjenester ved et transportoppdrag. Selve transporten utgjør da kjernetjenesten.

Kombitransport

Intermodal transport der lastbæreren veksler mellom ulike transportformer.

Konsesjon

En konsesjon er fellesbetegnelsen på en individuell tillatelse til å foreta seg noe som i utgangspunktet er forbudt. I lovspråket blir det brukt mange forskjellige betegnelser om slike individuelle tillatelser, for eksempel ”bevilling”, ”konsesjon”, ”lisens”, ”løyve”, ”godkjennelse”, ”samtykke” og så videre.

Ledetid

Tid fra bestilling til levering. Brukes ved ordrestyrt produksjon eller JIT-produksjon.

LIFO

«Last in – first out»

Plukkprinsipp på grossistterminaler og godsterminaler.

Lokasjon

Lageradresse på et grossist- eller regionlager.

Mottaker

Den som er angitt som mottaker i en fraktavtale i henhold til veifraktloven.

Målegods

Gods med lav tetthet, det vil si stort volum i forhold til vekt. Kalles også volumgods.

Nektet gods

Gods som en mottaker nekter å ta imot. Fraktføreren må da innhente en ny forholdsordre fra avsenderen.

Nullvisjon

Et langsiktig mål i trafikksikkerhetsarbeidet som går ut på å strekke seg etter en visjon om at vi skal ha null dødsulykker og null varig skadde i veitrafikken.

RFID

«Radio Frequency Identificator»

Radiofrekvensidentifikator. Chip med antenne festet på en papirlapp. Chipen inneholder informasjon om produktet den er festet på.

Samlast

Lasting av gods til mange mottakere i én og samme konteiner.

Samlastspeditør

Speditør som opptrer som fraktfører og tar imot gods for transport fra mange avsendere til mange mottakere innenfor speditørens definerte markedsområde.

Samsvarserkæring

Dokument som skal ligge ved produkter med skadepotensial. Av samsvarserklæringen skal det framgå hvilken type godkjenningsstandard produktet samsvarer med.

SDR

«Special Drawing Rights»

På norsk: Spesielle trekkrettigheter. Avregningsvaluta ved beregning av erstatning ved tap av eller skade på forsikret gods under transport.

Semikontainer

Tilhenger som trekkes av en trekkvogn der tilhengeren har kapasitet til 33 europaller.

SECA

SECA «Sulphur Emmision Control Areas»

Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kingsrød har et felles tillegg som omhandler SECA og BAF. Satsene belastes pr lastemeter omregnet fra rederiene sin linemeter beregning.

Sjåførkort

Kort som yrkessjåfører må bruke for å registrere kjøre- og hviletid ved hjelp av fartsskriver.

Kjøre og hviletidsbestemmelser

«Hentet fra Statens Vegvesen sine nettsider»

Førere av tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet.

Regelverket gjelder innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Hvis du kjører til, fra, innad i eller mellom land som ligger utenfor EØS-området, gjelder AETR-avtalen. Reglene er i det store og hele like de reglene som gjelder innenfor EU/ EØS.

Førere av lastebiler og busser omfattes av reglene.

Regelverket i korte trekk

Daglig kjøreperiode

 • Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause
 • Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

Døgnhvile

 • Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn
 • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

Ukentlig kjøreperiode

 • Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)
 • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)

Ukehvil

 • Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer
 • Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode)
Stykkgods

Emballert gods som kan håndteres som en enhet, i motsetning til uemballert gods eller løsmasser.

Tariffavtale

Avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Termocontainer

Temperaturregulert konteiner. Brukes til transport av temperatursensitive og lett bedervelige varer i samsvar med ATP-konvensjonen.

Tonnkilometer

Mål for transportarbeid innen godstransporten. Antall tonn transportert multiplisert med antall kilometer.

Totalvekt

Samlet vekt av kjøretøy og last.

Tredjelandskjøring

Kjøring i et annet land enn der kjøretøyet er hjemmehørende. Det samme som kabotasje.

Tredjepartslogistikk

Utføring av logistikk- og transporttjenester for et annet selskap. Eksempel: Mange bedrifter har i dag så lite gods de skal ha sendt, at de ikke oppretter egentransport. I stedet kjøper de transporttjenester fra for eksempel en samlastspeditør, som da blir en tredjeparts logistikkleverandør.

Varelinje

Det samme som varenummer, artikkelnummer eller GTIN (Global Trade Item Number).

Vekselbeholder

NSB og Posten kaller en konteiner for en vekselbeholder. Først blir post og pakker lastet i en konteiner på en bil, deretter løftet over på en jernbanevogn og så tilbake på en bil.

Volumgods

Gods med lav tetthet. Slikt gods kalles av enkelte også målegods.

Yrkessjåførbevis

Obligatorisk kompetansebevis for yrkessjåfører. Påført norske førerkort som kode 95.

YTF

«Yrkestrafikkforbundet»

YS-forbund som organiserer arbeidstakere i transportsektoren.

Åpenhetsloven

Åpnehetsloven trådte i kraft 1.juli.2022. og lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven, skal foreta sine aktsomhetsvurderinger. Denne prosessen skal kunne være tilgjengelig for offentligheten.  Slik som å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd i bedriften, skal offentligheten kunne be oss om å redegjøre for. Loven har som utgangspunkt at ved en henvendelse, skal fristen for behandling av et informasjonskrav være senest 3 uker etter mottatt krav. Unntaksvis kan den forlenges inntil 2 mnd, men må da informere om grunn og når man kan forvente å gi et svar.  

Aktsomhetsvurderingene er forankret i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer i 6 steg:  

Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer  

 1. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.  
 1. Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade.  
 1. Overvåk gjennomføring og resultater av tiltakene.  
 1. Kommuniser med berørte interessenter om hvordan påvirkningen er håndtert.  
 1. Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.  

 Kingsrød Transport AS som er en aktør i transportbransjen vil foreta risikovurderinger knyttet spesielt til korrupsjon, miljø, arbeidstid, HMS og økonomisk kriminalitet. Det vises til lover og regler som allerede eksisterer i denne bransjen, og til Kingsrød Transport sin “code of conduct”, ISO standardene selskapet følger, EUs mobilitetspakke, Informasjonsplikten og Påseplikten. 

Våre krav i forhold til leverandørkjeden, er utarbeidede retningslinjer i tråd med Kingsrød sin visjon og krav, som er godt forankret i bedriften og som samsvarer med lovverket.  

 

Generelle fraktbetingelser

INCOTERMS 2010

«International Commercial Terms»

Internasjonale leveringsbetingelser som selgere og kjøpere bruker for å avtale hvem som skal ordne med transport, forsikre varen under transport og betale for transport ved sendekjøp.

 

 

EXW

«Ex Works»

Leveringsbetingelse der kjøper har alt ansvar fra selger til mottaker.

FAS

«Free Alongside Ship»

Leveringsbetingelse. Kjøperen overtar alt ansvar for varen så snart varen er stilt losset på kai ved siden av skipssiden. Selgeren plikter å gi kjøperen melding om når varen er stilt til disposisjon ved kaikanten.

FCA

«Free Carrier»

Leveringsbetingelse der kjøperen overtar ansvaret for varen fra det tidspunktet varen er overlevert til hovedtransportøren på et angitt sted.

FOB

«Free On Board»

Leveringsbetingelse der kjøperen overtar ansvaret for varen fra det tidspunktet varen passerer over skipsrekka. Gammel leveringsbetingelse som ble brukt da gods ble heist fysisk om bord i båter ved hjelp av kaikraner og skipskraner. Leveringsbetingelsen brukes fortsatt mye, men ansvaret mellom selger og kjøper blir mange ganger klarere ved å bruke den moderne leveringsbetingelsen FCA .

 

CFR

Cost and Freight (angitt lossehavn)

selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn og losset. Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet. Brukes kun ved sjøtransport.

 

CIF

Cost, Insurance and Freight (angitt lossehavn)

I utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet. Brukes kun ved sjøtransport.

CPT

Carriage Paid To (angitt destinasjon)

Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø. Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.

CIP

Carriage and Insurance Paid to (angitt destinasjon)

Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø. Selgeren betaler for frakt og forsikring. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette. Risikoen overgår nemlig til kjøper ved samme tid som for CPT.

DAT

Delivered At Terminal (angitt destinasjon)

Betyr at selgeren leverer når varene, etter lossing fra det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en navngitt terminal i en navngitt havn eller på et navngitt bestemmelsessted. «Terminal» kan bety steder som kaier, lager, containeroppstillingsplass eller lasteterminal for vei-, jernbane- eller flytransport. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DAP

Delivered At Place (angitt destinasjon)

Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og klare for lossing fra det aktuelle transportmiddel på det navngitte bestemmelsesstedet. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DDP

Delivered Duty Paid (angitt destinasjon)

Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport). Sammenlignbart med begrepet «Free Domicile».

Transportvilkår

Retningslinjer som transportører lager for å tydeliggjøre sitt ansvar overfor transportkjøpere. I kollektivtrafikken framgår ikke transportvilkårene av billettene, men av transportvilkårene som en passasjer kan få utlevert ved henvendelse til transportøren.

Fraktavtale

Avtale om transport av gods på vei i henhold til veifraktloven.

Forbehold

Påskrift i et fraktbrev eller et annet transportdokument om spesielle vilkår som gjelder i tillegg til dem som framgår av veifraktloven. Ved dårlig emballert gods er det vanlig å ta forbehold om skade på grunn av den dårlige emballasjen.

NSAB - 2000

Regelverk fra 2000 som regulerer speditørers erstatningsplikt når de påtar seg ansvar som fraktfører, lagerholder eller formidler. Last ned.

NSAB - 2015

«Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser»

Regelverk som regulerer speditørers erstatningsplikt når de påtar seg ansvar som fraktfører, lagerholder eller formidler.

Undersøkelsesplikt

Plikt ifølge veifraktloven som en fraktfører har til å undersøke gods ved mottak for transport.

SECA

«Sulphur Emmision Control Areas»

Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.

 

MAUT

«Tysk Veiskatt»

MAUT betegner innbetalingen av et bruksvederlag for bruk av veier, motorveier, tunneler og broer. En annen betegnelse på MAUT er veiskatt/veiavgift.

Oljetillegg

Tillegg som legges til transportprisene i henhold til prisindeksen på råolje. Dette tillegget indeksreguleres den første i hver måned hos Kingsrød. Oljetilegg per Des 2019 = 7,6%

Anmerkninger

Det er krav til deg som mottaker at godset MÅ undersøkes for skader / manko før du mottar det. Er det synlige avvik (skader/manko), MÅ dette anmerkes i fraktbrev / CMR eller på PDA. Gjøres ingen anmerkninger er dette å anse som at godset var i god behold da du overtok det.

Fortolling og dokumenter

Tolldeklarasjon

Fortollingsdokument som skal avgis, enten elektronisk eller på papir (SAD-blankett), både ved inn og utførsel av varer.

«Hjelp til utfylling av innførselsdeklarasjon finner du her»

Tollkreditt

Kreditt for toll, avgifter, godtgjørelse og omkostninger. Ved søknad til Tollvesenet kan foretak innvilges kredit for betaling av avgifter ved import til Norge. Ved å inneha tollkreditt er det Tollvesenet som fakturerer månedlig importøren for importavgiftene.

«Du finner mer info om tollkreditt hos skatteetaten (link)»

Tollager

Lagringssted godkjent av Tollvesenet, hvor ufortollet vare kan lagres innen de frister og på de betingelser som Tollvesenet bestemmer, eller som følger av lov eller forskrift.

«Mer info hos toll.no (link)»

Fortolling

Registrere/fortolle/angi varen til Tollvesenet for import/eksport. En ufortollet vare er ikke frigitt til disposisjon eller omsetning, før tollvesenet har godkjent fortollingen.

«Mer info hos toll.no (link)»

Importfortolling

Alle sendinger inn til Norge må deklareres mot Tollvesenet. Dette kan vi gjøre for deg. Vi har en svært kompetent fortollingsavdeling. Frist for innfortolling er 10 dager etter ankomst (godsregistrering) av gods. Hvis du har en egen speditør, vennligst oppgi dette til oss snarest mulig. Ved ankomst av gods fra utlandet, sender vi en ankomstmelding til din speditør. Varene blir liggende på vårt tollager inntil fortolling er oversendt oss. Varene ligger fritt i 3 dager, deretter påløper tollagerleie.

«Mer info hos toll.no (link)»

Eksportfortolling

Alle sendinger ut av Norge må deklareres mot Tollvesenet. Dette kan vi gjøre for deg. Hvis en annen speditør gjør dette for deg, må vi få oppgitt ekspedisjons- og løpenummer.

«Mer info hos toll.no (link)»

Fellesfraktbrev

Fraktbrevformular som oppfyller veifraktlovens krav til informasjon ved innenlands godstransport. Kalles også innenlandsfraktbrev.

CMR

«Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route»

Konvensjon om internasjonal veitransport av gods.

T-DOKUMENT / MRN

(Transittdokument for grenseoverskridende gods), utstedt i avsenderland for sendingen, må avsluttes i Norge av autorisert mottaker. Skulle du som kunde motta et slikt dokument, MÅ det oversendes oss snarest mulig, hvis vi har håndtert transporten. Vi vil deretter avslutte dette overfor Tollvesenet på riktig måte.

AEO

«Authorised Economic Operators»
Europeiske tollmyndigheter har innført en autorisering av importører/eksportører, speditører og transportører. Dette skal være et kvalitetsstempel, som på sikt vil medføre forenklinger og lettelser ved grensepassering. 

«Mer info hos toll.no (link)»

ATA Carnet

Forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig innførsel eller utførsel av varer. Ordningen innebærer at det ikke skal betales toll, andre importavgifter eller depositum for slike avgifter ved midlertidig import eller eksport til de land som deltar i ATAsystemet. ATA- Carnet brukes f. eks. i forbindelse med vareprøver, utstillings- og messemateriell, yrkesutstyr, posttrafikk og transittering. Hvert av disse områdene er dekket av særskilte avtaler. Ikke alle de aktuelle landene har sluttet seg til alle avtalene. Gyldighetsperioden for et ATA- Carnet er ett år: https://www.nikr.no/hvordan-bruker-jeg-ata-carnet

Deklarere

Søknad/registrering/fortolle/angi varen til Tollvesenet for import/eksport.

Dagsoppgjør

Importavgiftene betales kontant eksempelvis til speditøren via en fakturering. Speditøren sørger for fortolling og betaling til Tollvesenet over sin dagsoppgjørskonto.

Direktekjøring

Tollvesenet har gitt særskilte tillatelser til speditører/tollagerholdere at ufortollede varer (ikke restriksjonsvarer) kan kjøres direkte ut til vareeier. Varene “må ligge urørt på lager” og kan ikke tas i bruk før de er fortollet.

EFTA

European Free Trade Association
Frihandelsavtale for 4 medlemsland : Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA har handelsavtale både med EU og enkeltland.

EU status

Varer som er i fri sirkulasjon innen EU. EU-status (Fellesskapsstatus) er en avgiftsmessig status og må ikke forveksles med EU-opprinnelse.

EUR1

Varesertifikat som benyttes som dokumentasjon på en vares opprinnelse.

EURMED

Varesertifikat som benyttes som dokumentasjon på en vares opprinnelse. Spesiell ordning hvor landene rundt Middelhavet har en egen avtale om tillatt “innblanding” av ikke-opprinnelsesvarer (kumulasjon).

Godkjent Eksportør

Tollmyndighetene kan autorisere en eksportør som “godkjent eksportør”. Godkjente eksportører kan utferdige fakturaerklæringer som beviser varenes opprinnelse, uavhengig av verdien på de eksporterte varene (ubegrenset verdi).

Fakturaerklæring/Opprinnelsesbevis

Gir tollnedsettelse eller –fritak etter handelsavtalen. Dersom eksportøren er en såkalt “autorisert eksportør” kan fakturaerklæringer anvendes uten verdibegrensning. Ikke-autoriserte eksportører begrenses av at disse kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger EUR 6000 (ca NOK 50 000).

Forpassing

Forpassing er sending av ufortollede, godsregistrerte varer innenlands, For eksempel å flytte en ufortollet vare fra et Tollager i Norge til et annet.

GSP

Generalized System of Prefences. Et tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. En forutsetning er at de aktuelle varene følges av GSP sertifikater, og at varene er med i avtalens vareomfang.

HS-nummer

Tolltariffnummer/varenummer/statistisk nummer. Internasjonalt klassifiseringssystem hvor de 6 første karakterene er felles, mens de neste 2-4 karakterene er nasjonale – ofte for statistikkformål.

Handelsfaktura

(Commercial Invoice). Skal vise til opplysninger om varen, pris, betingelser etc på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper

Klassifisering av varer

Alle varer som innføres eller utføres til/fra Norge må klassifiseres i henhold til tolltariffen. Varene klassifiseres med et 8-sifret tall som kalles et varenummer (Tolltariffnummer/HS-nummer), hvorav de 6 første er internasjonale.

Restriksjoner

Enkelte varer er eller kan være underlagt en restriksjon ved innførsel og utførsel. Det vil si at varen er avhengig av spesielle tillatelser eller at den er underlagt særlige betingelser før den kan innføres.

Mattilsynet

En instans som forvalter regelverket knyttet til innførsel av næringsmidler (link til mattilsynet)

NCTS

New Computerised Transit System; et elektronisk transitteringssystem (TET) for avtalepartene til Transitteringskonvensjonen

Opprinnelsesland

Det land som varen/produktet er produsert

Opprinnelsesbevis

I mange land kreves det ved tollbehandlingen bevis på importvarenes opprinnelse. Bakgrunnen for dette er ofte at tollsatsenes størrelse varierer betydelig avhengig av varens opprinnelsesland. En annen grunn kan være at importlandet forbyr eller begrenser importen av varer med en viss opprinnelse

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
EØS-avtalen regulerer handelen mellom avtalepartene i dette området, i hovedsak EFTA og EU med noen små unntak.

Proformafaktura

Fakturaen, som bør sendes til importøren i god tid før forsendelsen, er et viktig grunnlag for tollmyndighetene i importlandet, blant annet for å:

 • klassifisere varene riktig i henhold til landet eller tollunionens tolltariff, for eksempel EUs, slik at eventuelle toll- og importavgifter beregnes korrekt
 • kontrollere om varene er underkastet importrestriksjoner

I forbindelse med krav om tollfrihet eller tollpreferanser kan eksportører bruke faste tekster på fakturaen, såkalte fakturaerklæringer.

Tollbehandling

Preferansetollbehandling innebærer at opprinnelses-produkter kan oppnå tollfordeler ved import, altså får man null toll eller en lavere tollsats enn det som gjelder dersom varene kommer fra et land man ikke har frihandelsavtale med (et tredjeland).

TDS

Tulldatasystemet (svenske tullverkets elektroniske fortollingssystem)

TET

(Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem) er et Europeisk elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tollvesenet i Norge på den ene siden og mellom tollmyndighetene i de ulike landene på den andre siden (NCTS).

TIR /TIR-Carnet

Forenklet transitteringsprosedyre for lastebilforsendelser i grenseoverskridende trafikk. Supplerer transittering ved bruk av enhetsdokumentet. Gjelder formelt for land som er med i TIR-konvensjonen. Transporter under TIR-carnet kan passere landegrensene uten tollkontroll av transportmiddelets innhold, og uten at det stilles krav til kontant depositum for toll og avgifter for varene under transport til det endelige bestemmelsesstedet. Nesten alle europeiske land er med i TIR-konvensjonen, men ordningen blir i dag fortrinnsvis brukt ved transporter til enkelte land i Øst-Europa og Midt-Østen. I de øvrige Europa brukes SAD dokumentet som transittdokument.

Tolltariffen

Oppslagsverk for koding (HS – Harmonized Standard) og beskrivelse av varer (link)

Tolltariffnummer

HS-nummer/varenummer/statistisk nummer.

Transittering

En tollprosedyre hvor varer transporteres under Tollvesenets kontroll fra et tollsted i et land til et tollsted i det samme eller et annet land, der minst en grense krysses.

T-dokument

Transittdokument som skal vise til hvilke varer som er underlagt transittering

T1- varer

Varer som ikke har EU-status (Fellesskapsstatus).

T2 -varer

Varer som har EU-status (Fellesskapsstatus).

T2L

Et dokument som bekrefter at en vare har EU-status. Dokumentet kan ikke benyttes som transitteringsdeklarasjon.

TVINN

TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet. TVINN er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og Tollvesenet

Ufortollet gods

En vare som ikke er fortollet/deklarert, men godsregistrert kan bli direkte kjørt på 10-dagers lager og skal ligge urørt på lager til den er tollekspedert.

UD’s varelister / Eksportkontroll

Utenriksdepartementets varelister for eksportkontroll. Eksportkontroll innebærer at visse varer ikke kan utføres uten at utførselslisens på forhånd foreligger.

Finn mer info og varelister her (link)

Varenummer

HS-nummer/tolltariffnummer/statistisk nummer

VAT

Moms/merverdiavgift. Importavgift som beregnes fortolling.

WCO

Verdens tollorganisasjon

Forsikring og reklamasjon

Forsikring

Alle oppdrag utføres i henhold til en hver tids gjeldende bestemmelsene i Lov om Vegfraktavtaler, NSAB og CMR-Konvensjonen. Alle transportører har et begrenset ansvar ved skade/manko beregnet oppad til SDR 8,33/kg skadet eller tapt gods. SDR (også XDR) er en internasjonal valuta for spesielle trekkrettigheter. Valutakursen kan finnes på bankenes valutasider. 

Ingen transportør har konsekvensansvar. For deg som kunde innebærer dette, at om din vare er verdt mer enn dette beløpet per kilo, bør du tegne en transportforsikring for å sikre dine verdier.

Om du skal tegne forsikring avhenger også av under hvilke leveringsbetingelser du har kjøpt varen. Hvem bærer transportrisikoen – du eller avsender? Er leveringsbetingelsene DAP eller DDP er det avsender, er de EXW eller FCA/fritt grense er det du. Den som bærer transportrisikoen må tegne forsikring på varen. Vi anbefaler alle våre EXW kunder å tegne egen transportforsikring.

Godsansvarsforsikring

Forsikring som fraktførere tegner for sitt erstatningsansvar ved tap av eller skade på gods under transport.

Transportforsikring

Ved sending av varer som har stor verdi i forhold til vekt (for eksempel en pc), dekker ikke fraktførerens godsansvarforsikring tapet fullt ut ved skade. For slike varer bør vareeiere tegne en transportforsikring på A-vilkår hos et skadeforsikringsselskap før transporten tar til.

Force majeure

Naturkatastrofer (flom, stengte veier på grunn av store snømengder, krig og så videre), det vil si hendelser som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Når slike hendelser inntreffer, har ingen erstatningsansvar, men alle plikter å gjøre hva de kan for å berge liv og eiendom.

Skjulte skader

Skulle det vise seg at godset har skjulte skader / manko, må vi informeres skriftlig i detalj om dette, senest 7 dager etter levering.

Anmerkninger

Det er krav til deg som mottaker at godset MÅ undersøkes for skader / manko før du mottar det. Er det synlige avvik (skader/manko), MÅ dette anmerkes i fraktbrev / CMR eller på PDA. Gjøres ingen anmerkninger er dette å anse som at godset var i god behold da du overtok det.

Reklamasjon på faktura

Stemmer ikke vår fraktfaktura må dette reklameres oss skriftlig innen 8 dager. Oppgi årsak til hvorfor du anser at fakturaen er feil og reklamasjonen sendes til vår regnskapsavdeling. Reklamasjonen vil bli registrert og vi legger en stopp på purring. Deretter blir den lagt til behandling i vår serviceavdeling. Forventet behandlingstid er maksimalt 8 dager etter registrering.

Reklamasjon ved forsinkelse

Du kan kreve erstatning for forsinkelse hvis vi som transportør ikke har fått levert varene dine innen rimelig tid. Rimelig tid anses som første mulige transport i henhold til vår ordinære rutetabell. Du kan maksimalt kreve å få erstattet frakten som er betalt for oppdraget. Du har ikke krav på erstatning for ekspress bil eller lignende. Våre transporter er alltid leveringer uten tidsløfte. Reklamasjonen sendes vår claim-avdeling og knyttes opp mot vår fraktfaktura.

Reklamasjon ved skjulte skader/manko

Hvis det oppdages skader / manko etter at du har pakket ut godset, dvs. såkalte skjulte skader / manko, må dette oppgis oss skriftlig innen 7 dager etter levering. Har du gjort dette, er skaden / mankoen å anse som rettidig meldt og behandles som ordinær skade / manko. Har du ikke meldt skjulte skader / manko innenfor fristen, har du overtatt bevisbyrden i saken. Du må da bevise at ikke skaden / mankoen har oppstått hos dere, men under transport. I praksis er det svært vanskelig å kunne bevise eller dokumentere dette. Konsekvensen er at du da må bære tapet selv.

Reklamasjon ved skade / Manko DAP / DDP

Skaden / mankoen må være anmerket i fraktbrev / CMR / PDA. Er leveringsbetingelsene på sendingen DAP eller DDP (ved import) må reklamasjonen rettes til avsender. Avsender bærer transportrisikoen og har ved skade/manko ikke oppfylt kjøpskontrakten dere imellom. Avsender må deretter rette reklamasjonen/kravet til den part han har inngått transportavtale med.

Reklamasjon på faktura

Stemmer ikke vår fraktfaktura må dette reklameres oss skriftlig innen 8 dager. Oppgi årsak til hvorfor du anser at fakturaen er feil og reklamasjonen sendes til vår regnskapsavdeling. Reklamasjonen vil bli registrert og vi legger en stopp på purring. Deretter blir den lagt til behandling i vår serviceavdeling. Forventet behandlingstid er maksimalt 8 dager etter registrering.

Reklamasjoner ved forsinkelse

Du kan kreve erstatning for forsinkelse hvis vi som transportør ikke har fått levert varene dine innen rimelig tid. Rimelig tid anses som første mulige transport i henhold til vår ordinære rutetabell. Du kan maksimalt kreve å få erstattet frakten som er betalt for oppdraget. Du har ikke krav på erstatning for ekspress bil eller lignende. Våre transporter er alltid leveringer uten tidsløfte. Reklamasjonen sendes vår claim-avdeling og knyttes opp mot vår fraktfaktura.

+47 40 70 95 00

Kingsrød Transport AS

Besøk: Statsminister Torpsvei 57
1738 Borgenhaugen

Postadresse: Postboks 513
1703 Sarpsborg - Norway

Intranett | Kvalitets- og miljøstyringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001