Brenner du for transport og verdsetter presisjon og pålitelighet?
Har du et lite transportfirma eller ønsker å starte for deg selv?

Kingsrød Transport er i vekst og stadig på jakt etter transportører som vil jobbe med oss. Dra nytte av vårt innarbeidede merkenavn, vår lojale kundeportefølje og støtt deg på vår enestående organisasjon for biladministrasjon, fergebooking og pausefasiliteter.

Bli med på vinnerlaget! Kontakt Dag Erik Eng (dee@kingsrod.no) (mob.+47 481 38 720) for et uforpliktende møte

Aktsomhetsvurdering 

Åpnehetsloven trådte i kraft 1.juli.2022, og lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven, skal foreta sine aktsomhetsvurderinger. Denne prosessen skal kunne være tilgjengelig for offentligheten. 

Introduksjon 

Kingsrød Transport AS (Kingsrød) er et familieeid transportfirma etablert i 1938. Lokalisert i Sarpsborg med kontorer, verksted og lager like ved E6 og Svinesund, styrer vår svært kompetente trafikkavdeling en flåte på ca. 450 lastebiler i Norge og Europa. Vår kjernevirksomhet er å tilby komplette transportløsninger der vi håndterer dokumenter, toll, lagring og distribusjon for våre høyt verdsatte kunder. I dag er vi Norges største familieeide transportfirma med over 85 000 årlige transportoppdrag. Vår virksomhet er tuftet på pålitelighet, nøyaktighet og et personlig og svært høyt servicenivå. 

Kingsrød har tatt forpliktelsene som fremgår av Åpenhetsloven på alvor. Det er satt ned en egen prosjektgruppe med ansvar for implementering som har mottatt sitt mandat fra styret i selskapet. Første runde av selskapets aktsomhetsvurderinger er fullført, og representanter fra alle selskapets ulike avdelinger er involvert i arbeidet.  

Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i Åpenhetslovens krav til transparens. I denne rapporten presenterer vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige resultater. 

Metodikken 

Som en aktør i transportbransjen vil Kingsrød foreta risikovurderinger knyttet spesielt til korrupsjon, miljø, arbeidstid, HMS og økonomisk kriminalitet. Det vises til lover og regler som allerede eksisterer i denne bransjen, og til Kingsrød Transport sin “code of conduct”, ISO standardene selskapet følger, EUs mobilitetspakke, Informasjonsplikten og Påseplikten. 

Kingsrød har gjennom flere prosjektmøter kommet frem til følgende grupper som blir vurdert i en risikoanalyse: 

Transportører Øst Europa 

Transportører Vest Europa 

Transportører Norden 

Egne Sjåfører 

Eget Lager 

Eget Verksted 

Kontoransatte 

Bruk av Vasketjenester – trailer vask, verksted og kontor 

Innkjøp av dekk 

Innleid arbeidskraft 

Øvrige nøkkel leverandører 

 

 

Hver gruppe ble så vurdert etter 4 ulike kategorier: 

 

 

Hver gruppe kunne deles inn i flere mer detaljerte undergrupper ved behov når det ble vurdert mot kategoriene avbildet ovenfor. 

Deretter ble alle punkter gradert utfra sannsynlighet og konsekvens for å få frem risikoen. Alle punkter med middels risiko og oppover, samt enkelte lav risiko områder har blitt jobbet videre med for å avdekke hvordan man kan minimere risikoen for fremtiden. I tillegg har man lagt til tidsfrister og ansvarlige personer for gjennomføring av tiltak. 

Resultatet 

Etter en grundig gjennomgang av risikoanalysen har man kommet frem til følgende hovedpunkter som det skal jobbes konkret med for å redusere risikoen: 

 

Dette er ikke områder hvor man har avdekket noe konkret, men hvor sannsynligheten for at det skjer og konsekvensen av at det skjer er høy nok til at den samlede risikoen blir vurdert fra middels til høy. 

Konkrete planlagte tiltak som skal gjennomføres for å redusere risikoen: 

 

 

Avslutning 

Kingsrød vil fortsette å arbeide aktivt med Åpenhetsloven også i fremtiden. Egen Code of Conduct er oppdatert, og en egen Supplier CoC er utarbeidet og sirkulert til relevante parter. De aktuelle leverandørene er også bedt om å returnere signert Supplier CoC som også inneholder flere positive bekreftelser på deres eget arbeid rundt tematikken i åpenhetsloven. 

Kingsrød skal ha en høy forretningsetikk og skal ikke ha forbindelse med bedrifter eller miljøer der korrupsjon eller lignende uregelmessigheter synes å kunne forekomme. Videre skal ansettelsesforhold som kan betegnes som sosial dumping, ikke inngås. Bedriftens aktiviteter skal være i samsvar med lover og regelverk. I tillegg skal vi opptre respektfullt ovenfor medarbeidere, lokal miljøet kunder og leverandører.